Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkursu na Sztukę Teatralną

Regulamin Konkursu
na Sztukę Teatralną
„NIEPODLEGŁA”


§ 1 Organizator i przedmiot Konkursu


1. Organizatorem konkursu jest:
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie


współorganizatorami są:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Urząd Miasta Ciechanów


2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie utworu dramatycznego mówiącego o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Tekst musi być napisany w języku polskim. Ilość postaci dramatu oraz charakter utworu jest dowolny.


3. Organizatorzy planują wystawić nagrodzony/e dramat/y w PCKiSz  przez Teatr ROZMYTY KONTRAST. Przewidywany termin premiery spektaklu, którego autor otrzyma I nagrodę - listopad 2018 r., pozostałe nagrodzone dramaty będą wystawiane sukcesywnie do końca 2020 r.


§ 2 Przebieg Konkursu


1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesyłać drogą pocztową na adres:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki ul. Strażacka 5; 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „NIEPODLEGŁA”. 
Utwory sygnowane godłem (złożoną z dowolnych liter nazwą, nie będącą formą graficzną) należy przesyłać pocztą (warunek konieczny) w formie wydruku komputerowego (2 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (dokument w dwóch formatach: Word i pdf, na płycie CD). Prosimy o dołączenie w osobnej zaklejonej kopercie wypełnionego formularza pobranego ze strony internetowej Organizatora, zawierającego dane osobowe uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail) i krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia itp.) oraz oświadczenie (zał. nr 1)
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować również pod w/w adres lub mail pckisz@pckisz.pl


2. Prace zostaną ocenione przez trzyosobowe Jury, które zostanie powołane przez organizatorów do końca lutego 2018 r. Skład jury będzie opublikowany na stronach: www.zlmaz.pl;  www.pckisz.pl, niezwłocznie po jego ustaleniu.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 31 maja 2018 r. na stronach internetowych organizatorów, każdy z uczestników zostanie jednocześnie poinformowany o wynikach Konkursu drogą mailową.


3. Teksty zgłoszone do konkursu mogą, po wyrażeniu zgody przez autorów, zostać opublikowane na stronach internetowych organizatorów celem ich popularyzacji.


4. O podziale puli i wysokości nagród, oraz jej wykorzystaniu decyduje Jury.


5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


§ 3 Warunki uczestnictwa


1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla autorów pełnoletnich piszących w języku polskim, zrzeszonych i niezrzeszonych. 


2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie teksty, co do których zgłaszający posiadają pełne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe oraz są ich autorami. W przypadku naruszenia praw osób trzecich osoba, która zgłosiła dramat do Konkursu, poniesie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z zaistniałej sytuacji.


3. Zgłoszenie ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.


§ 4 Nagroda


1. Wybrany/e/ utwór/utwory/ zostanie/ą/ wystawiony przez Teatr Rozmyty Kontrast.


2. Pula nagród w Konkursie wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy PLN) brutto. Wygrana w Konkursie jest równoznaczna z przekazaniem przez Autora niewyłącznych praw do utworu w zakresie eksploatacji powstałego na jego podstawie spektaklu bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Autor nagrodzonej pracy wyraża jednocześnie zgodę na jej adaptację sceniczną na potrzeby powstającego spektaklu i przekazuje prawo do prapremiery nagrodzonego tekstu Organizatorom.


3. Autor pozostaje właścicielem praw autorskich nagrodzonego tekstu na wszelkich polach poza wymienionymi w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu.


4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.


2. ZLM i współorganizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi poczty, z której korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie. Nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w Konkursie.


3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.


 


Pobierz Zgłoszenie do udziału w konkursie


 


 


 


 


 

2017-12-12 18:43:33 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu