Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


STATUT
ZWIĄZKU LITERATÓW NA MAZOWSZU


I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Literatów na Mazowszu”.
W treści Statutu oprócz pełnej nazwy stowarzyszenia używana jest także nazwa „Związek” oraz skrót literowy „ZLM”.

§ 2.

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 3.

Siedzibą władz  Związku jest Ciechanów.

§ 4.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 5.

Związek ma prawo zakładania kół i klubów, działających w oparciu o niniejszy Statut i wewnętrzny regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd.

§ 6.

Związek ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7.

Zarząd używa pieczęci podłużnej z napisem  „Związek Literatów na Mazowszu”, z adresem siedziby.
 
II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Związek Literatów na Mazowszu jest niezależną organizacją twórczą pisarzy.

§ 9.

Związek Literatów na Mazowszu:
1/ zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich,
2/ strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego,
3/ dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,
4/ reprezentuje społeczność pisarską zrzeszoną w Związku w kraju i za granicą,
5/ organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie,
6/ udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom  oraz ich rodzinom.

§ 9a

Związek dla realizacji celów statutowych prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność na cele statutowe.
1/Odpłatna działalność dotyczy osiągania przychodów ze sprzedaży książek i publikacji Związku

§ 10.

Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania kół i klubów literackich,
2/ prowadzenie działalności wydawniczej,
3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLM,
4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,
5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,
6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,
7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.

§ 11.

1/ Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
2/ Członkowie Związku działający w jego instancjach i organach mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 
III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkami Związku mogą być pisarze polscy, bez względu na miejsce stałego zamieszkania i obywatelstwo bądź posiadający obywatelstwo polskie pisarze tworzący w innych językach.

§ 13.

1. Członkowie ZLM dzielą się na :
1) Członków Założycieli,
2) Członków Zwyczajnych,
3) Członków Wspierających,
4) Członków Honorowych.

§ 14

Członkami Założycielami stają się z mocy postanowień niniejszego statutu osoby, które go uchwaliły i wybrały Komitet Założycielski.

§ 15

1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna.
2. Przyjęcie Członków Zwyczajnych do Związku następuje na podstawie decyzji Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata.

§ 16

1. Członkowie Założyciele oraz Członkowie Zwyczajni mają prawo :
1) wybierać i być wybieranymi  do organów Związku
2) korzystać z wszelkich urządzeń , imprez, usług i pomocy ZLM według obowiązujących zasad,
2. Członkowie Założyciele oraz Członkowie Zwyczajni  są obowiązani :
1) przestrzegać postanowień prawa, statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów ZLM,
2) brać udział w realizacji zadań  ZLM,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 17

1. Członkiem Wspierającym  może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje wolę wspomagania działalności Związku, między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych – składek lub wkładów niepieniężnych lub ewentualnie usług.
2. Przyjęcie do Związku Członka Wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata stosownej deklaracji członkowskiej  i wniesieniu składki, której wysokość określi Zarząd.
3. Członek Wspierający ma prawo :
1) brać udział z głosem doradczym  w Walnym Zebraniu (bez praw wyborczych),
2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz ZLM.
4. Członek Wspierający jest zobowiązany :
1) pomagać „ZLM w realizacji jej celów statutowych,
2) przestrzegać  postanowień statutu i regulaminów ZLM
3) uiszczać w terminie składki członkowskie.
5. Członek Wspierający będący osobą prawną działa w  ZLM poprzez swojego przedstawiciela wyznaczonego imiennie przez organ zarządzający tej osoby prawnej.

§ 18

1. Godność Członka Honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi w urzeczywistnianiu celów Związku,
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Związku na wniosek jej 3  członków.
3. Osoby, którym nadano godność Członka Honorowego, korzystają z uprawnień Członków Zwyczajnych, mają  przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Walnego  Zebrania i Zarządu z głosem doradczym,
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej

§ 19.

Pisarzami, w rozumieniu niniejszego Statutu, są: prozaicy, poeci, dramatopisarze, eseiści, krytycy i publicyści.

§ 20.

Do Związku może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:
1/ dwóch książek prozatorskich albo:
2/ dwóch książek poetyckich, albo:
3/ dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:
4/ dwóch publikacji książkowych z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:
5/ dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:
6/ dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem albo
7/redagowania książek i publikacji.

§ 21.

1. W poczet członków przyjmuje Zarząd.
2. Wnioski o przyjęcie do Związku, zainteresowani składają do Zarządu lub Koła, Klubu. Koło, Klub przesyła wniosek z opinią do Zarządu w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
3. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od daty jego otrzymania.
4. Negatywna opinia Zarządu jest wiążąca.
5. Ponowny wniosek o przyjęcie do Związku może być rozpoznany nie wcześniej niż po upływie roku od daty decyzji odmownej.

§ 22.

Członkowi Związku przysługuje:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze,
2/ prawo zrzeszania się w kołach, klubach i innych organizacjach środowiskowych działających w ramach Związku,
3/ korzystanie z uprawnień statutowych i świadczeń według zasad, ustalonych przez Zarząd.

§ 23.

Członka Związku obowiązuje:
1/ przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
2/ opłacanie składek członkowskich.

§ 24.

1. Członek Związku zostaje skreślony z listy członków Związku przez  Zarząd:
1/ na własne żądanie,
2/ na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego orzekającego karę usunięcia ze Związku.
2. Członek Związku może być skreślony z listy członków Związku przez Zarząd:
1/ w razie nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
2/ na skutek skazania  prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
3. W razie uregulowania zaległych składek członkostwo Związku może być przywrócone decyzją  Zarządu.
4. Członkowi Związku skreślonemu na podstawie przepisu ust. 2. pkt 1/, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 25.
Zarząd ma prawo podjęcia uchwały o ponownym rozpoznaniu przez Sąd Koleżeński sprawy, gdy prawomocnie orzeczono karę usunięcia ze Związku. Ponowne orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydane w składzie 3–osobowym jest ostateczne.


IV. WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

§ 26.

1. Władzami naczelnymi Związku są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków,
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz  Związku trwa cztery lata.
3. Członkowie władz Związku wybierani są w głosowaniu jawnym , prezes w tajnym.
4. Uchwały władz wybieralnych Związku są podejmowane w obecności co najmniej połowy składu osobowego  z zastrzeżeniem ust.5.
5. Walne Zgromadzenie Członków  podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych.


V. ZJAZD DELEGATÓW

§ 27.

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarządu co roku a wyborcze co cztery lata. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może być zwołane przez Zarząd, bądź na pisemne żądanie 2/5 członków, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 28.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom na trzy tygodnie przed datą rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków .
2. Każdy członek ma prawo zgłaszać wnioski, które powinny być doręczone do Zarządu przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29.

 Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  należy:
1/ wybór spośród członków – w dwóch oddzielnych,  głosowaniach jawnych poza wyborem prezesa :
a) Prezesa ZLM, w głosowaniu tajnym który musi otrzymać, co najmniej 50 % +1 głosów biorących udział w głosowaniu; w wypadku, jeżeli w pierwszej turze głosowania większości takiej nie uzyska żaden z kandydatów, zarządza się drugą turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów;
b) czterech członków Zarządu ( wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek)
c) trzech członków Komisji Rewizyjnej
d) trzech członków Sądu Koleżeńskiego.
Na zwolnione w składzie władz miejsca wchodzą osoby, które otrzymały w kolejności najwięcej głosów spośród osób nie wybranych do władz  Związku. Zakres kooptacji ogranicza się do połowy składu pochodzącego z wyboru.
2/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalanie Statutu Związku i jego zmian,
4/ rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z działalnością Związku oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
5/ nadawanie godności – „ Honorowy Prezes ZLM”, lub „Honorowy Członek ZLM”
6/ podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania majątkiem Związku,
7/ rozpatrywanie wszelkich wniosków, zgłoszonych w przepisanym trybie i terminie,
8/ rozpatrywanie odwołań członków Związku od decyzji o skreśleniu z listy członków ZLM.
9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku.

§ 30.

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy związane ze statutową działalnością Związku oprócz spraw wymienionych w § 29 pkt. 1/ i 2/ oraz pkt.9/ Statutu.

§ 31.

W razie zgłoszenia wniosku o wotum nieufności dla Zarządu i uchwalenia go większością 2/3 głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przekształca się w  zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków wraz z jego kompetencjami określonymi w § 29 Statutu.

§32.

Zmiany Statutu wymagają dla swej ważności 2/3 głosów delegatów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych.

§ 33.

Decyzje o rozporządzaniu majątkiem Związku wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia Członków przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 34.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku wymaga dla swej ważności większości przynajmniej 3/4 głosów delegatów przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.


VI. ZARZĄD

§ 35.

1. Członkami Zarządu są: Prezes ZLM, członkowie Zarządu tj. wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członek wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd konstytuuje się pod przewodnictwem Prezesa w ciągu 14 dni od wyboru przez Walne Zgromadzenie.
3. Do obowiązków Zarządu, jako najwyższej władzy pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków, należy: rozpatrywanie wszelkich decyzji dotyczących członków, zwyczajnego zarządu i opracowywaniu planów działań oraz budżetu.

§ 36.

Prezes ZLM, w terminie miesiąca po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków, zwołuje zebranie Zarządu.

§ 37.

Do Związku może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:
1/ dwóch książek prozatorskich albo:
2/ dwóch książek poetyckich, albo:
3/ dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:
4/ dwóch publikacji książkowych z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:
5/ dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:
6/ dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem albo
7/redagowania książek i publikacji.

§ 38.

Zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał wiążących Związek. Dla ich ważności konieczny jest podpis Prezesa lub wiceprezesa lub sekretarza lub członka Zarządu Jeżeli uchwała dotyczy spraw finansowych, konieczny jest także podpis skarbnika.

§ 39.

1. Zarząd uchwala regulamin swoich prac.
2. Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do prowadzenia określonych spraw.


VII. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 40

Komisja Rewizyjna:
1/ sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Zarządu i Kół,
2/ kontroluje zgodność uchwał i decyzji Zarządu  z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem,
3/ występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi .

§ 41.

1. Członkowie  Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład naczelnych władz Związku.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz do roku.

§ 42.

Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia, że Zarząd lub Prezes ZLM swoim działaniem narusza prawo, postanowienia Statutu,  bądź uchwały Związku.

§ 43.

Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swoich prac.


VIII  SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 44

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez walne Zgromadzenie i pełni funkcję doradczą.
2. Sąd Koleżeński konstytuuje się w terminie 14 dni po wyborze.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku.

§ 45.

1.  Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń Zarządu.  Sąd Koleżeński orzeka w składach 3–osobowych.
2. Orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, poza wyjątkiem określonym w § 46 Statutu.
3. Sąd Koleżeński ma prawo stosować następujące kary:
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 2 lat,
4/ usunięcie ze Związku.
4. Karę usunięcia ze Związku  Sąd Koleżeński może orzec wyłącznie za działalność rażąco sprzeczną z etyką zawodową i obyczajami pisarskimi, bądź za czyn naruszający postanowienia Statutu.

§ 46.

Od orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które skarżący może wnieść w terminie miesiąca od daty doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem.

5. Orzeczenie  Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne, chyba że w terminie 30 dni od jego wydania wniesiony zostanie sprzeciw do Walnego Zgromadzenia Członków poprzez Zarządu  Związku. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego do czasu Walnego Zgromadzenia Członków  jest zawieszone.


IX. MAJĄTEK ZWIĄZKU.

§ 47.

1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Związku powstaje ze:
1/ składek członkowskich,
2/ darowizn, spadków i zapisów,
3/ funduszów przeznaczonych na cele kultury,
4/ działalności odpłatnej na cele statutowe Związku,
5/ ofiarności publicznej.


X PRZEPISY KOŃCOWE

§ 48.

1. Uchwała o rozwiązaniu się Związku może być podjęta wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków. Wniosek o rozwiązanie się Związku powinien być podpisany przynajmniej przez 2/5 ogólnej liczby członków. Odpis wniosku Zarząd  doręcza wszystkim  członkom nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków .
2. W razie rozwiązania się Związku na podstawie własnej uchwały likwidatorami Związku będą członkowie jego Zarządu.

§ 49.

W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Związku, Walne Zgromadzenie Członków  rozstrzyga i wskazuje cel, na który przeznacza majątek Związku.

 

 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 Wydrukuj, wypełnij,podpisz i wyślij na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Związek Literatów na Mazowszu

Plac Piłsudskiego 1

06-400 CIECHANÓW

 

 

 

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu