Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Regulamin


§ 1


1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.2. Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
1.3. Konkurs rozpoczyna się 01 września 2017 r. (od tego czasu będą przyjmowane wiersze na konkursu) i trwa do 31 października 2017r. (decyduje data stempla pocztowego).


§ 2


Celem Konkursu jest:


- inspirowanie do aktywności twórczej,
- rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży,
- pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej, w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu,
- konfrontacja twórczości poetyckiej,
- promowanie młodych twórców.


§ 3


3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.   


3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Stary Rynek 19 
 09 – 320 Bieżuń
( tel. 23  657 80 45) 
z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 
 osobiście, pocztą lub kurierem, na własny koszt.
3.3. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.
3.4. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:
- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek (ewentualnie klasa), adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,
- nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego
 załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.
Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi (zał. nr 1) – może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.
3.5. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
3.6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
3.7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.


§ 4


4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.


4.2. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w dwóch kategoriach:
I  kategoria   -  6 – 12 lat
II kategoria  -  13 – 30 lat


 I  kategoria:
 I  nagroda
II  nagroda
III nagroda
II  kategoria:
 I  nagroda
II  nagroda
III nagroda  
Oraz 6 wyróżnień po trzy w każdej kategorii.
Laureatom oraz wyróżnionym w Konkursie nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Jury zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.
4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.


§ 5


Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Stary Rynek 19, Bieżuń.


§ 6


Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego poprawienia.


Bliższych informacji udziela: Izabela Kubińska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu


 plakat


 


 


 


 


 

2017-09-29 21:01:55 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu