Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XI Mazowiecki Konkurs Literacki

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
XI Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
Jam po dawnemu moc twoja i siła


Współorganizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenie Autorów Polskich,
Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Cele konkursu:
1. Włączenie się w obchody Roku Matki Bożej Częstochowskiej ogłoszonego przez Senat RP.
2. Promowania regionu poprzez sztukę.
3. Wymiana doświadczeń twórczych poetów lokalnych i autorów z różnych rejonów Polski.
4. Zapewnienie możliwości obcowania z literaturą, mówiącą o ważnych problemach narodowych poprzez wydanie żbioru pokonkursowego pt: Jam po dawnemu moc twoja i siła.
5. Integrowanie przedstawicieli różnych środowisk z Mazowsza przez wspólne działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.

   Konkurs ma zasięg nieograniczony terytorialnie.  Organizatorzy zapraszają do udziału dorosłych autorów z Polski i z zagranicy.
   Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na wskazany poniżej adres 3 własnych utworów poetyckich w 3 egzemplarzach, napisanych na maszynie lub komputerze w języku polskim. Forma prac może być dowolna: wiersz rymowany lub biały. 
   Tematyka utworów ma swoim przesłaniem w sposób bezpośredni lub pośredsni nawiązywać do roli, jaką odgrywało i nadal odgrywa w życiu pojedynczych ludzi oraz w historii  i w kulturze polskiego narodu, przywiązanie do kościoła i i kult Matki Bożej. 
   Okazję do refleksji na ten temat daje 300. rocznica  Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
   Zapewne  wielu literatów w swoim dorobku twórczym posiada tego typu utwory. 
   XI Mazowiecki Konkurs Literacki stwarza wyjątkową okazję, by się nimi podzielić.

   Nadesłane utwory oceni jury, powołane przez organizatora.

   Ważnym owocem konkursu  będzie wydany tomik pokonkursowy.W książce tej zaprezentowane zostaną utwory laureatów i wybranych uczestników konkursu oraz tematyczne wiersze twórców lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy nakład 300 egzemplarzy, ok. 80-100 stron, formatu A5. Książka trafi do bibliotek i środowisk twórczych na terenie całej Polski, a także do środowisk literackich za granicą.
   Koordynatorem projektu jest Bożenna Beata Parzuchowska – pomysłodawczyni konkursów,
przewodnicząca KMS TARAS i opiekunka Teatru Trzech Pokoleń, którego członkowie
zaprezentują podczas finału spektakl poetycko - muzyczny oparty o wybrane utwory.   
   Podczas spotkania finałowego zostaną ogłoszone wyniki konkursu, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz przyznane egzemplarze zbioru pokonkursowego. NAGRODY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W DNIU FINAŁU, a tylko w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się  odebranie ich  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.  Organizatorzy nie przewidują rozsyłania nagród do Laureatów.  Spotkanie finałowe to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i dorobku twórczego oraz do wzajemnego poznania się.
   Na Uroczystość tę zostaną zaproszeni laureaci, przedstawiciele środowisk twórczych
z Mazowsza, przedstawiciele władz samorządowych oraz goście honorowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu  i ogłoszenia wyników przewidziany jest na jesieni 2017r. Będzie on podany na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz współorganizatorów Konkursu. 

   Termin nadsyłania prac upłynie 16 lipca  2017r.  Liczy się data stempla pocztowego.
   Wszystkie utwory powinny być napisane na maszynie lub komputerze Każdy utwór należy opatrzyć godłem ( pseudonimem) i przesłać w zaklejonej kopercie na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m14
06- 300 Przasnysz
Polska, z dopiskiem XI Mazowiecki Konkurs Literacki.
 
   Do koperty z wierszami należy dołączyć dodatkową zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem, w której znajdzie się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, koniecznie nr, tel do kontaktu lub adres email oraz krótka notka biograficzna i krótki wykaz dotychczasowych osiągnięć twórczych.

   Udział w konkursie oznacza przyjęcie warunków regulaminu oraz zgodę uczestnika na bezpłatny wydruk wybranych utworów w wydanym przez organizatorów zbiorze oraz prezentację ich podczas finału i w mediach.

   Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu, a noclegi zapewnią tylko tym, którzy przybędą z najdalszych stron i zgłoszą taką potrzebę do organizatora najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym finałem.

   Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 48/ 500 313 240 lub 48/509 717 759 lub poprzez pocztę e-mail b_parzuchowska@o2.pl lub b.parzuchowska@gimail.com2017-05-07 11:25:43 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu