Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”


 


ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury.

PATRONAT: Starosta Łosicki, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.
2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
- za I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia.
Przewidziane są także nagrody specjalne:
- za tematykę regionalną (powiatu łosickiego),
- za utwory nadesłane przez młodzież szkolną (uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łosickiego), które należy na kopercie oznaczyć dopiskiem: „konkurs Mikoszewski – szkoły”.
3. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 należy przesłać w sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 5 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs Mikoszewski”. W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz
krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, tym niemniej mile będą widziane prace uwzględniające tematykę regionalną (powiatu łosickiego).
5. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.

NAGRODY:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. Pula nagród wynosi 4.000 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
23 listopada 2013 r. (sobota) w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 18 listopada 2013 r. telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Sekretariat konkursu: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice,
tel./fax (83) 359-05-09,
powiat.losice.pl (zakładka kultura i oświata – ŁDK) e-mail: ldklosice@interia.pl


 


 


 

2013-09-07 18:33:39 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu