Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XIV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy

TYSKA ZIMA POETYCKA
po debiucieR e g u l a m i n

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Teatr Mały
„Tyska Zima Poetycka”
ul. ks. kard. Augusta  Hlonda 1
43-100 Tychy

maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.
Opatrzony godłem maszynopis w postaci  wydruków w formacie A4 należy
nadesłać obowiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników).
W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail,  krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych  książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy.
Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
3. Tematyka prac jest dowolna.
4. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę.
5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku    wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 złotych brutto.Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma  200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików w księgarniach internetowych i in.)
6. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.
8. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu maszynopisów.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie maszynopisu tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2014 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz zostaną zaproszeni na biesiadę poetycką 28.02.2014 w Teatrze Małym podsumowującą konkurs, połączoną z turniejem jednego wiersza (dla wszystkich zainteresowanych) i promocją  wydanego drukiem  tomiku. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

Werdykt zostanie także  udostępniony w siedzibie  Organizatora oraz na stronie internetowej www.teatrmaly.tychy.pl.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DzU  nr 101 z 2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy Tyskiej Zimy Poetyckiej 

Dodatkowe informacje: Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11
(od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00), teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl, ewa@teatrmaly.tychy.pl

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Ewa Iwanciów – z-ca dyrektora Teatru Małego.


 


 


 
2013-09-05 17:43:41 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu