Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


VIII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form
Literackich im. Stefana Żeromskiego
Organizatorzy:
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego
„Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie
ogłaszają
VIII
Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich
im. Stefana Żeromskiego


   1. Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności bądź historii (także historii uzdrowiska), w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.
   2. Na konkurs można wysyłać eseje, opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.
   3. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres:
Muzeum Stefana Żeromskiego
 ul. Żeromskiego 8
24 - 150 Nałęczów
w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
   4. Jury w składzie: prof. dr hab. Józef Fert (KUL) - przewodniczący i członkowie: Waldemar Michalski - literat, Bernard Nowak - literat – przyznają nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów. Pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 października 2012 roku poprzez zamieszczenie na stronach http://zamek-lublin.pl Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 24 listopada 2012 r.
   5. Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium. Przesłanie utworu jest równoznaczne, ze złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest twórcą
przesłanej pracy i posiada doń wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   6. Uczestnicy poprzez wysłanie pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zbiorze danych osobowych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).
   7. Nagrodę może odebrać uczestnik Konkursu osobiście lub osoba przez niego notarialnie upoważniona. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym dniu będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki losowe) Organizatorzy mogą przekazać nagrodę na wskazane przez laureata konto bankowe.
   8. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
   9. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 81 501 47 80

2012-03-15 15:44:11 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu