Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkurs „Jesienna Chryzantema”

Regulamin 45. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”


1. Postanowienia ogólne
1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku


2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia
2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
2.3. Nie określa się tematyki utworów
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)
2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień


3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 7 października 2019 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”


4. Wyłonienie Laureatów Konkursu
4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:
Przewodniczący jury - dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.
Członek jury - Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury - Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku
4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień
4.3.Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski
ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu


5. Postanowienia Końcowe
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu
5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2019 roku


6. Deklaracje
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr.1 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.


Więcej informacji

2019-07-09 19:45:13 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu