Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Po możliwe nie warto wyciągać ręki”


Cel Konkursu:
stworzenie wydarzenia literackiego
promowanie twórców poezji
integracja środowisk twórczych
 
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: głównej od 18 roku życia i młodzieżowej od 13 do 18 roku życia, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Jubileuszowo wokół Pietrzaka”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
4. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu)
5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
- zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
- zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 2 regulaminu),
- utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
- zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.
7. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 20 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek
z dopiskiem: Konkurs poetycki.
8. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
– pieniężne dla Laureatów w kategorii głównej od 18 roku życia: I, II, III nagroda oraz w kategorii Lokalny Poety – za wiersze związany z tematyką Konkursu
– rzeczowe dla Laureatów w kategorii młodzieżowej od 13 do 18 roku życia za wiersze związane z tematyką Konkursu.
9. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
0 - Uczestnik nagrodzony w jednej z kategorii, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.
1 - Pula nagród w konkursie wynosi 4200 zł, przy czym nagrody finansowe wynoszą 3000 zł a nagrody rzeczowe 1200 zł.
2 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.
3 - Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 12) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.   
4 - Organizator zapewnia nocleg dla Laureatów z 16/17 listopada 2019 r.
5 - Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
6 - Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
7 - Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.
8 - Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.


Pełna informacja o Konkursie


 


 


 


 

2019-07-01 21:25:33 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu