Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


UWAGA, PROZAICY!… LAUR BOLESŁAWA PRUSA CZEKA!

Tradycyjnie już, po raz trzydziesty, w listopadzie tego roku, w czasie Lubelskiej Jesieni Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody literackiej. W tym roku będzie to II Ogólnopolska Nagroda imienia Bolesława Prusa, przyznawana w dziedzinie prozy.


O ów zaszczytny Laur mogą ubiegać się prozaicy, którzy w latach 2008-2009, a także w roku bieżącym, opublikowali tom powieści, zbiór opowiadań lub esejów. Opublikowane książki należy nadsyłać pocztą do 15 października 2010 roku (lub składać osobiście, w godz. 1000 – 1500), pod adres:  Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin. Prosimy o dostarczanie trzech egzemplarzy tytułu. Książki kandydujące do nagrody  mogą nadsyłać autorzy, wydawnictwa, biblioteki, instytucje, także osoby prywatne.


Jury powołane przez Lubelski Oddział SPP przyzna nagrodę główną: Laur Bolesława Prusa, wraz z nagrodą pieniężną, która w tym roku wynosi 10 000,00 zł. Nagrodzony utwór zostanie zaprezentowany na uroczystym wieczorze autorskim laureata.REGULAMIN KONKURSÓW LITERACKICH
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA PISARZY POLSKICH1.
Nagroda Literacka Lubelskiego Oddziału SPP przyznawana jest co roku – przy czym, na przemian, raz jako Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Józefa Czechowicza, drugi raz jako Ogólnopolska Nagroda Prozatorska im. Bolesława Prusa.


2.
Zarząd Oddziału SPP ogłasza Konkurs i jego Regulamin w środkach masowego przekazu oraz Internecie, a także powołuje corocznie Jury, złożone z członków SPP O/Lublin i jednej osoby z zewnątrz. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby.


3.
Do zadań Jury należy wybór tytułu zasługującego na wyróżnienie, sporządzenie protokołu z prac oraz ogłoszenie wyników Konkursu. Członkowie Jury otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.


4.
Nagradzane mogą być książki polskojęzyczne wydane w ciągu dwóch ostatnich lat, tzn. w latach poprzednich oraz roku ogłoszenia Konkursu (tzn. w 2008, 2009 oraz 2010) – bez względu na miejsce zamieszkania autorów czy lokalizację wydawnictwa, zgłoszone przez wydawnictwa, stowarzyszenia i związki twórcze lub osoby prywatne.


5.
Jury rozpatruje tylko i wyłącznie tytuły, które napłynęły po ogłoszeniu Konkursu przed datą końcową ich nadsyłania. Datę tę stanowi 15 października 2010 r.
Członkowie Jury nie mogą zgłaszać własnych propozycji do Nagrody ani tym bardziej sami brać udziału w Konkursie.


6.
W wyjątkowych przypadkach nagradzane mogą być także dzieła translatorskie, stanowiące przekłady utworów polskojęzycznych oraz dzieła obcojęzyczne, przyswajane polskiej kulturze.


7.
Nagroda może być przyznawana za jedną książkę, za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub twórczości autora.


8.
Ogólnopolską Nagrodę Prozatorską im. B. Prusa przyznaje się w dziedzinie powieści. W wyjątkowych przypadkach – gdy chodzi o utwory o niezwykle wysokim poziomie artystycznym – Nagrodę można przyznać za tom opowiadań bądź esejów.


9.
Ogólnopolską Nagrodę Poetycką im. Józefa Czechowicza przyznaje się za tom poezji lub za całokształt twórczości.


10.
W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody – zarówno w dziale poezji, jak i prozy – dla Redakcji wybitnego pisma literackiego.


11.
Wysokość Nagrody ustalana jest corocznie, co roku również ustala się wysokość honorarium dla jurorów.


12.
Fundatorem Nagrody może być każdy, zarówno organa władzy administracyjnej, jak i fundacje, firmy czy osoby prywatne.


13.
Przyznawana jest jedna nagroda, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwe przyznanie jej ex equo dwóm utworom dwóch autorów. Jury Nagrody nie przyznaje wyróżnień ani dyplomów honorowych.


14.
Uroczyste wręczenie Nagrody przez prezesa Oddziału SPP odbywa się w miejscu i czasie ustalonym przez Zarząd Oddziału, podanym do publicznej wiadomości co najmniej na trzy tygodnie przed terminem wręczenia.Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Lublinie


 


 

2010-06-14 20:49:52 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu