Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”

Ciechanów - Opinogóra 2021


 REGULAMIN


Motto:


„Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi z sobą” 


/Zygmunt hr. Krasiński, Irydion/


 Patronat:


Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów


 Cele Konkursu:


- Odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży


- Konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób


- Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej


- Propagowanie i promocja współczesnej poezji


 Zasady uczestnictwa:


1. Tematyka Konkursu jest dowolna, ale osobno można dołączyć też jeden wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego /przewidywana jest za to nagroda specjalna/ i na temat Ciechanowa  /przewidywana jest druga nagroda specjalna/


2. W Konkursie może uczestniczyć młodzież w wieku 14-21 lat.


3. Konkurs ma charakter otwarty


4. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie


5. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.


6. Wiersze należy nadesłać na adres: Związek Literatów na Mazowszu, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów (Miejska Biblioteka Publiczna)


7. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Zygmunta z Opinogóry” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy


8. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 roku /decyduje data stempla pocztowego/


9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXVI Ciechanowskiej Jesieni Poezji /9 października 2020/. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.


10. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, a także dwie nagrody specjalne: za wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego oraz za wiersz na temat Ciechanowa.


11. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.


14. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.


   Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm./. 


   Bliższych informacji udziela Dariusz Węcławski, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, tel. 504-124-796, e-mail: weclawski@go2.pl


Organizatorzy:


Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie


Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Konkurs dofinansowany przez:


- Prezydenta Miasta Ciechanów


- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


 Załącznik do Regulaminu


Klauzula informacyjna dla uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informujemy że: 


● administratorem zbieranych danych jest Związek Literatów na Mazowszu, pl. Piłsudskiego 1; 06-400 Ciechanów, reprezentowany przez Prezesa Zarządu; 


● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: weclawski@go2.pl; 


● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja Związku Literatów na Mazowszu oraz archiwizowanie wydarzeń; 


● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO; 


● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa; 


● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 


● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie; 


● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 


● przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 


● przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO; 


● w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 


 konkursu2


 


 


 


 


 


 


 

2021-07-09 17:19:35 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu